Om mig


Foto: Magnus Laupa

Klas Eckerberg

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Agronomie doktor

Specialist i IT för bygg


Jag är landskapsarkitekt LAR/MSA, utbildad på SLU i Ultuna och Alnarp åren 1979–1984. Inledde yrkesbanan med 11 års anställning på Tema landskapsarkitekter i Uppsala, där jag arbetade med mark- och landskaps­projektering. Jag har använt datorstöd sedan 1985, framför allt AutoCAD men också GIS, Photoshop, Illustrator och andra program.

Därefter gjorde jag en akademisk karriär på SLU Ultuna. Här initierade jag och ledde arbetet med Bygghandlingar 90 Del 7 Redovisning av Mark, som var byggsektorns rekommendationer för redovisning av mark-, väg- och järnvägsprojekt. I samband med det blev jag ledamot i SIS/TK 269, vilket jag varit i stort sett kontinuerligt sedan dess.

Mina datorkunskaper kom till användning i undervisningen, där jag genomförde ett stort antal kurser under åren 1995–2007, i projektering och i allehanda datorhjälpmedel. Jag skrev också ett par läroböcker i AutoCAD och i digital bildteknik. Båda låg till grund för självstudie­kurser, som genomfördes av ett stort antal studenter på SLU och på andra lärosäten. Jag var också IT-ansvarig på institutionen, och började bygga webbplatser nu när internet var fött.

Parallellt med lärarjobbet genomförde jag forskarstudier. Jag blev klar med min licentiatavhandling 1999 (Information Technology in Land­scape Architecture: Development of Tools, Methods and Professional Role), och disputerade 2004 med en avhandling om hur landskaps­arkitekter använder datorstöd i sitt arbete (Ett eller nolla? Landskapsarkitekter, yrkes­kunnande och informationsteknologi).

Slutsatsen var tydlig: vi använder datorn för lite för att faktiskt hjälpa oss att förstå de problem vi betalas för att lösa. Utöver att ta fram kartor, ritningar och bilder bör vi använda den för tredimensionell och interaktiv projektering och planering.

Åren 2004–2007 var jag prefekt för institutionen för stad och land, som under den perioden växte från fyrtio till närmare hundra anställda.

I början av 2008 återvände jag till privat verksamhet. Efter ett halvår tillbaka på Tema gick jag till Bjerking Arkitekter och Ingenjörer i Uppsala. Där fortsatte jag med projekterandet, men också med internt och externt utveck­lings­arbete utifrån en befattning som specialist i byggandets informationsteknologi. Då blev Sharepoint ett viktigt verktyg att bemästra för att hantera mallar och annan kvalitetsdokumentation. Under ett par år ledde jag också gruppen av landskapsarkitekter.

Nästa steg blev att från hösten 2012 och sex år framåt arbeta jag i koncernen Projektengagemang. I fyra år var jag CIO (Chief Information Officer) och kvalitetschef, och fördjupade mina kunskaper i Sharepoint. Parallellt utförde jag uppdrag som syftade till att rationalisera informationshantering i byggprocessen.

Under ganska många år samarbetade jag med Cad-Q (nuvarande Symetri) om utvecklandet av AutoCAD Civil 3D, och höll kurser i deras och i egen regi.

De sista åren på Projektengagemang fick i uppdrag att hjälpa Trafik­verket att utveckla BSAB-systemet för användning i de digitala modellerna för Förbifart Stockholm. Det ledde till att jag 2018  blev anställd av Svensk Byggtjänst med ansvar för att utveckla ett nytt klassifikationssystem. Jag fick via det chansen att genom ISO och IEC bidra till utvecklingen de internationella standarder i serien IEC/ISO 81346 som nu ligger till grund för den svenska tillämpningen CoClass. Jag skrev också boken om CoClass.

CoClass ger strukturen i den nya AMA Funktion, där jag var medförfattare. Den används för att ta fram förfrågningsunderlag för totalentreprenader. Jag medverkade i utvecklingen av webbtjänsten AMA Funktion, och skrev själv Beskrivningshandboken AMA Funktion.

Som ledamot i SIS tekniska kommitté TK 269 ansvarade jag för den andra utgåvan av Bygghandlingar 90 Del 7, Redovisning av Anläggning, som blev klar sommaren 2011. På uppdrag av Svensk Byggtjänst har jag också ansvarat för utgåva 3 och 4 av SB 11 CAD-lager, som ger anvisningar till den internationella standarden för cad-lager. Här är den senaste versionen av SB 11.

Under 2021 medverkade jag i framtagandet av SIS Bygghandlingar, som är en webbtjänst som ersätter Bygghandlingar 90. Nu sitter jag i redaktionen, med uppgift att fortlöpande förbättra och komplettera tjänsten. Jag sitter fortfarande med i SIS/TK 269, nu som ordförande. I den rollen fortsätter jag mitt engagemang i flera ISO- och IEC-standarder som handlar om klassifikation och informationshantering.

Sedan 2016 har jag medverkat i ett stort antal utvecklingsprojekt i det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment, vars ansökan hos Formas jag var med och tag fram. Här har det för min del handlat om olika tillämpningar av CoClass, till exempel för att koppla modeller till byggvaror, för kalkyler av klimat­påverkan och för produktionsplanering. Jag har också hjälpt företag och organisationer att ta fram system för referensbeteckningar i samband med förvaltning, till exempel Akademiska Hus och Region Gävleborg.

Låter något av detta intressant? Hör av dig!